1)

Základní požadavky
na text

1.1. text bude uložen v elektronickém formátu jako

a) *.doc verze Word 97–2003;

b) *.docx veze Word 2007 nebo novější; starší verze *.doc 6.0 nebo 95, nebo formáty *.rtf či *.t602/*txt nejsou přípustné;

1.2. text bude napsán pouze systémovými fonty Times New Roman nebo Arial (případně fonty Cambria/Calibri, které nahrazují starší písma) velikostí písma 12 (u poznámky pod čarou velikost 10); nepoužívají se žádné jiné fonty ani fonty se symboly, šipkami a podobně;

1.3. znaky, které nejdou v textovém editoru z uvedených písem napsat či vložit příkazem „Vložit symbol“, je třeba tzv. substituovat – přiřadit jim jedinečný řetězec znaků a při odevzdání rukopisu dodat tabulku náhrad, podle níž sazeč daný řetězec nahradí příslušným znakem.

2)

Technické zásady

Pro hladký průběh prací je nutné, aby text neobsahoval žádné nadbytečné formátování a snahy o „grafickou úpravu“. Zejména ne: 

2.1. odsazování slov několikanásobnými údery mezerníku nebo tabulátory (na to slouží ve Wordu nastavení odstavcové zarážky);

2.2. proložení znaků (metodou známou z psacího stroje – tedy m e z e r y  m e z i            p í s m e n y);

2.3. vložené obrázky a symboly (šipky, lístky, čáry nad odstavci či pod nimi apod.), barvy (výjimkou jsou níže 6. Vložené texty), stíny, rámečky, podtisk a jiné efekty;

2.4. netextové objekty (obrázky vložené do textu, plovoucí rámečky/boxy s textem apod.);

2.5. automatické revize (jsou-li použity) a komentáře;

2.6. barevná zvýraznění lze použít pouze pro potřeby titulků (viz bod 8.)

3)

Co text může/má obsahovat

3.1. základní formátování jako: tučné písmo, kurzívu, VERZÁLKY, kapitálky, horní indexy (např. u vydání v literatuře, ne však u poznámek – viz níže 3.3.) – ovšem s podmínkou, že se užije wordovského formátování, nikoli např. tlačítka Shift nebo Caps Lock;

3.2. automatické odrážky;

3.3. poznámky generované automaticky Wordem (ať už jsou pod čarou, nebo za textem – příkazem „Vložit poznámku pod čarou“, nikoli pomocí ručních horních indexů).

4)

Požadavky na rozsah textu

4.1. Rozsah odborného článku bude nastaven na základě dohody mezi autorem a redakcí a upřesněn po vytvoření  nákresu rozložení časopisu (tzv. zrcadla);

4.2. rozsah anotace článku bude maximálně 1000 znaků včetně mezer;

4.3. rozsah abstraktu článku bude maximálně 1500 znaků včetně mezer;

4.4. rozsah odborného CV autora bude maximálně 600 znaků včetně mezer;

Jen pro představu: 1 strana textu v časopisu Jaderná energie obsahuje zhruba 4000 znaků včetně mezer, 1 strana textu se dvěma vloženými obrázky obsahuje zhruba 3000 znaků včetně mezer, 1.  strana článku obsahuje zhruba 3300 znaků včetně nadpisu, jména autora, anotace, abstraktu a perexu.

5)

Požadavky na obrazové podklady

Do dokumentu nebudou vkládány žádné obrázky ani tabulky či grafy. Všechny obrazové podklady budou dodány samostatně a označeny dle níže uvedených pravidel.

Místo určení bude v textu vyznačeno jedinečným řetězcem znaků a popisem: např. ++graf01.jpg++ nebo <<graf01.jpg>> který označuje, že na dané místo bude umístěn obrázek v elektronické podobě ze souboru s názvem graf1.jpg;  označení ++tabulka15.xls++ nebo <<tabulka15.xls>> znamená, že na dané místo bude vložena excelová tabulka v elektronické podobě ze souboru s názvem tabulka15.xls;

5.1. Obrázky a fotografie musí být dodány ve formátu JPEG (jpg. jpeg), PNG (png) nebo TIFF (tif. tiff), alternativně též ve formátu EPS (eps) v rozlišení alespoň 300 dpi, tzn:

a) dvoustránkový obrázek musí mít rozlišení minimálně 10000×7000 obrazových bodů;

b) jednostránkový obrázek musí mít rozlišení minimálně 5000×7000 obrazových bodů;

c) vložený obrázek musí mít rozlišení minimálně 2400×1600 obrazových bodů;

d) fotka k CV autora musí mít rozlišení minimálně 900×600 obrazových bodů;

5.2. tabulky budou mít podobu tabulek ve Wordu nebo Excelu, nikoli jen sledu tabulátorem odsazených textů. Tabulky nebudou obsahovat žádné nadbytečné formátování – pouze písmo a jednu tučnost čáry (žádné stíny, podtisky a zdvojené čáry);

5.3. grafy a loga budou mít podobu vektorů, tedy musí být dodány ve formátu AI či EPS (s vloženými fonty nebo tzv. rozkřivkovanými). Grafy, které budou upravovány, mohou být dodány i jako grafy generované Excelem. 

Pokud  autor nemá k dispozici obrazové podklady v požadované kvalitě nebo formátu, je nezbytné o tom neprodleně informovat redakci.

6)

Popisky

Všechny obrazové podklady (fotografie, obrázky,nákresy, grafy, tabulky apod.) publikované v časopise Jaderná energie musí být doplněny popiskem v rozsahu do 250 znaků včetně mezer. Popisky budou dodány odděleně v souboru označeném "popisky", případně mohou být přiloženy k článku na samostatném listu a označeny nadpisem "POPISKY". U všech obrazových podkladů musí být zároveň uveden zdroj.

Autor poskytnutím obrazových materiálů garantuje, že jejich zveřejnění je zcela v souladu se Zákonem 121/2000 Sb. (Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů).

7)

Poznámky

Poznámky k textu  budou přiloženy k článku na samostatném listu a označeny nadpisem "POZNÁMKY".

8)

Titulky

Texty mívají až několikanásobnou hierarchii titulků. Ty není třeba nijak zvlášť formátovat.

Buď je možné použít vestavěný systém stylů ve Wordu a titulkům přiřadit příslušnou úroveň, nebo psát titulky s barevným zvýraznění. Jednotlivé úrovně je pak nezbytné opatřit příslušnou legendou (např. barevně: červená = titulek 1. úrovně, modrá = 2. úroveň atd.).

9)

Vložené texty

Pokud text obsahuje delší citáty nebo texty nižší úrovně, které mají být graficky z textu vyčleněny, postupuje se stejně jako v předchozím odstavci u titulků.

10)

Citace

Základní normou je ČSN ISO 690 01 0197, platná od 1. dubna 2011 pojednávající o bibliografických citacích. Redakcí je požadován Harvardský systém citování, seznam použité literatury na konci (autoři také mohou použít k vygenerování citací portál http://www.citace.com/).

11)

Zkratky

Se zkratkami doporučujeme v zásadě šetřit. Pokud k nim autoři přistoupí, pak důsledně v rozloze celého textu a v češtině (s výjimkou latinských prvoedic, viz 7.6.).

11.1. V podrobnějších odkazech na literaturu je možné užít následujících zkratek: ed. (= editor, vydavatel), kol. (v případě více než tří autorů, editorů, překladatelů u jednoho díla), s. případně str., vyd. (= vydání), sv., č., roč., kap., odst., zl. (= zlomek);

11.2. zkratky n. („= a následující strana“) a nn. („= následující strany“) se s výjimkou odkazů na verše z bible (viz níže) píší vždy za číslem strany a mezerou a následuje za nimi tečka; např.: 120 n.; 356 nn.;

11.3. u heslovitě uspořádaných příruček (slovníků, encyklopedií) se neodkazuje na stranu, ale na heslo, a to za použití zkratky s. v. (= sub voce, „pod heslem“). Protože se jedná o zkratku latinskou, píše se v kurzívě;

11.4. další často užívané zkratky (viz též Pravidla českého pravopisu):

srv. (= srovnej)

pozn. (= poznámka)

př. Kr. nebo př. n. l.

po Kr. nebo n. l.

aj.

apod.

atp.

kupř.

např.

tj.

ad.;

11.5. zkratky citovaných jazyků, pokud je při řídkém výskytu nerozepisujeme: lat., řec., čes., něm., angl., franc., rus., lit., it., skr. (= sanskrt), indoevr. apod.;

11.6. v kritickém aparátu latinských prvoedic (řada Fontes Latini Bohemorum) se však užívají mezinárodně srozumitelné latinské zkratky, např. cf., ed. apod.

12)

Základní klávesové zkratky

–      Alt+0150

«      Alt + 0171

»      Alt + 0187

‹       Alt + 0139

“       Alt + 0147

”       Alt + 0148

‘       Alt + 0145

’       Alt + 0146

́      Alt + 0180

tučné písmo     Ctrl + b

kurzíva     Ctrl + i

podtržení    Ctrl + u 

13)

Označení a doručení článku

Článek bude zaslán e-mailem na adresu ajohn@via-alta.cz spolu s ostatními podklady/ přílohami (fotografie, obrázky, grafy, tabulky, CV autora, popisky atd.), ideálně ve složce komprimované metodou ZIP (součást MS Windows) a pojmenovanou ve formátu 

Číslo vydání do kterého je příspěvek určen_rok_rubrika_jméno _ příjmení autora

např. 1_2020_historie_jan_novak

V případě e-mailu s jednotlivě vloženými přílohami, musí být výše uvedeným způsobem označen článek a předmět e-mailu.

Podklady jejichž celkový obsah překročí 10 MB, budou odeslány prostřednictvím bezplatné elektronické zásilkové služby www.uschovna.cz nebo wetransfer.com, nikoliv jednotlivě.