O nás

Časopis Jaderná energia / Jadrová energia navazuje na historii časopisu Jaderná energetika, později Bezpečnost jaderné energie / Bezpečnosť jadrovej energie a je společným projektem Centra výzkumu ŘežÚradu jadrového dozoru Slovenskej republiky.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

je výzkumná organizace, dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Stěžejní činností společnosti v uplynulých letech byl základní a aplikovaný výzkum a vývoj Mezi další významné aktivity společnosti patří zapojení do mezinárodního projektu výstavby výzkumného reaktoru „Jules Horowitz Reactor“. V neposlední řadě je společnost zapojena do mnoha projektů na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se zejména o projekty řešené v rámci 7. rámcového programu EU, a to včetně koordinační role.

Od roku 2010 je CVŘ zástupcem ČR ve vrcholném orgánu Evropské aliance pro výzkum v energetice EERA (European Energy Research Alliance), čímž se přímo podílí na realizaci evropské strategické politiky v energetice (SET-Plan). Společnost je také řádným členem a spoluzakladatelem Technologické platformy „Udržitelná energetika ČR“.

Úrad jadrového dozoru
Slovenskej republiky

je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť jadrového dozoru. 

Zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, nad nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a ďalšími fázami palivového cyklu, nad jadrovými materiálmi, vrátane ich kontroly a evidencie, ako aj nad fyzickou ochranou jadrových zariadení a jadrových materiálov. 

Zabezpečuje posudzovanie zámerov programu využitia atómovej energie a kvality vybraných zariadení a prístrojov jadrovej techniky a záväzky Slovenskej republiky (SR) vyplývajúce z medzinárodných zmlúv v oblasti jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení a nakladania s jadrovými materiálmi.